browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

04-12-2019r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00017198/1

Posted by on 4 października 2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00017198/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-12-2019r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 108 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łuskowo 20/1, należącego do dłużników: Krystyna Sikorska, Józf Sikorski na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal położony jest na parterze w budynku 4 – lokalowym o charakterze mieszkalnym, 1 – piętrowym wybudowanym w technologii mieszanej w latach 70 – tych. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 68,59 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, pom. gospodarczego, garderoby. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00017198/1. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w wysokości 312/1000 wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 18546.

Odległość nieruchomości od Morza Bałtyckiego w linii prostej wynosi około 7 km

Suma oszacowania wynosi 66.300,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44.200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Comments are closed.