browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

II LICYTACJA STATKU MORSKIEGO „REZON” 09.11.2020 R. GODZ. 11:00 KM 576/18

Posted by on 27 lipca 2020

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI STATKU MORSKIEGO

REZON o Nr PRS 420258

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć, Kancelaria Komornicza nr I w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-11-2020r. o godz.11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13
w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja

statku morskiego REZON o Nr PRS 420258, Nr IMO 7034543

wpisanego do rejestru okrętowego stałego prowadzonego przez Izbę Morską przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie pod numerem ROS/S/167 znajdującego się: 72-420 Dziwnów, Nabrzeże Belony, stanowiącego własność Aleksandra Aleksandrowicza. Kuter stalowy rybacki ŚWI 105, ex UST-105 został zbudowany w latach 1963-64 i przebudowany w 2004 r. przez Stocznię Master
w Szczecinie przeznaczony do połowów ryb na otwartym morzu z ograniczonym rejonem pływania na Bałtyku. Wymiary kutra: Długość:27,00 m; szerokość 6,57 m2, wysokość boczna 3,67 m. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji w aktualnym miejscu postoju oraz dostępnej dokumentacji stwierdzono, że obecnie jednostka została wykreślona z Rejestru PRS w dniu 20 lipca 2010 r. i jest
w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu dla tego typu statków „bez załogi”. Za wycofanie z rybołówstwa przedmiotowej jednostki została juz wypłacona przez ARiMR pomoc finansowa. Statek posiadał Zaświadczenie Zgodności PRS i spełniał wymogi techniczne w zakresie ochrony środowiska morskiego dla statków uprawiajacych żeglugę morską (Publikacja 50/P), ważne do 18.02.2006 r., obecnie zaświadczenie straciło swoją ważność. Silnik główny MITSUBIHI, typ S6N MPTA, numer/rok budowy 1073/1995, czterosuwowy wysokoprężny, 6- cylindrowy o mocy 435 kW przy obrotach nominalnych 375 ob./min, chłodzony wodą zaburtową, zużycie ok. 25kg/godz oleju napędowego, który napędza poprzez wał śrubowy śrubę okrętową nastawną trzy łopatkową
o średnicy 1550 mm. Silnik główny po remoncie przepracował od początku eksploatacji 6641 godzin. Silnik pomocniczy lewy 5337 godzin, prawy 1274 godzin. Urządzenia i systemy okrętowe na jednostce w stanie dobrym (po znacznych wymianach elementów rurarskich), ale obecnie wymagają przeglądu i naprawy sekcyjnej. Urządzenia nawigacyjne zgodne z aktualną Kartą Bezpieczeństwa. Pomieszczenie załogowe dla ośmiu osób załogi znajduje sie na lewej burcie pokładu głównego: kabina szt. 1 dla jednej osoby (dla kapitana), kabina szt. 3 dla jednej osoby, kabina szt. 2 dla dwóch osób, mesa załogowa, ogólna, pentra i magazynki. Wyposażenie podstawowe każdej kabiny stanowi: łóżka, szafki, biurka, oświetlenie. Pomieszczenie załogowe socjalne, kuchnia i pomieszczenie ogólne (mesa) w stanie dobrym i zadbanym; wyposażenie standardowe, nowa instalacja CO, WC (2 szt.) węzeł sanitarny.

Suma oszacowania wynosi 1 000 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 666 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość (tu: statek morski) tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać statek morski w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim przy
ul. KOŚCIUSZKI 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania statku morskiego, operat szacunkowy biegłego sądowego, odpis z rejestru okrętowego wraz z aktami postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie statku morskiego lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Comments are closed.