17-07-2024r godz. 13:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00030831/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00030831/8 dz. nr 3/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17-07-2024r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Dworcowa 6, należącej do dłużnika: Rafał Ujazda. Działka nr 3/5 o powierzchni 873 m2. posiada kształt dość regularny, przypominający w ogólnym zarysie wydłużony prostokąt. Na działce znajdują się budynki o charakterze komercyjnym posadowione na betonowej rampie ze stalową balustradą: budynek sklepu oraz magazyn z kotłownią i łazienką. Teren nieruchomości monitorowany. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 220,04 m2. Budynek niemieszkalny (sklep)– budynek parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej o pow. 174,54 m2. Budynek niemieszkalny (magazyn z kotłownią i łazienką) – budynek parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej o pow. 45,50 m2, w tym: magazyn: 28,02, kotłownia 14,54, łazienka 2,94. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00030831/8.

Suma oszacowania wynosi 563 000,00zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 422 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur Masojć

  
Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 17-07-2024r godz. 13:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00030831/8 została wyłączona