05-02-2020r. godz.: 14:50 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00005030/9

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00005030/9 dz. nr 109

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05-02-2020r. o godz. 14:50

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 72-514 Kołczewo, Sierosław 11 należącej do dłużnika: Rafał Tomczyk. Działka nr 109 o pow. 4 900 m2. zabudowana

budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych, a następnie w latach powojennych rozbudowany. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 123,51 m2, w tym: pow. użytkowa parteru 94,26m2, pow. użytkowa poddasza 29,25m2.

W odległości około 270 m od nieruchomości

znajduje się Zalew Kamieński.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00005030/9.

Suma oszacowania wynosi 287.500,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 05-02-2020r. godz.: 14:50 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00005030/9 została wyłączona

II LICYTACJA RUCHOMOŚCI GKm 12/19 29.01.2019 r. godz. 15:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 29-01-2020r. o godz. 15:00

W KANCELARII KOMORNIKA PRZY UL. MIESZKA I 2/3 W KAMIENIU POMORSKIM

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

KIOSK HANDLOWY TYPU „RUCH”

.położenie skrzyżowanie ulicy Chrobrego z ulicą Jedności Narodowej w Kamieniu Pomorskim

1 [szt.]

7 000,00 zł

3 500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dniu 27.01.2020 r. oraz w innym terminie ustalonym
z komornikiem. Przed planowanymi oględzinami należy skontaktować się z kancelarią komorniczą. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć na rachunek bankowy kancelarii (o numerze PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915) lub w kasie kancelarii rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania licytowanej ruchomości jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające
z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wierzytelność jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Asesor komorniczy

Artur Masojć

Adrian Szczęśniak

Categories: Ruchomości | Możliwość komentowania II LICYTACJA RUCHOMOŚCI GKm 12/19 29.01.2019 r. godz. 15:00 została wyłączona

10-01-2020r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00000398/1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00000398/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-01-2020r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13
w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Golczewie należącej do dłużnika: Grzegorz Józef Słuszczak. Działka nr 237/1 o powierzchni 1438 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w technologii tradycyjnej, budynkiem stodoły, budynkiem stajni oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Na działce znajduje się wiata oraz garaż blaszany z przybudowaną wiatą konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Budynek składa się z dwóch części stanowiących dwa odrębne mieszkania przedzielone wspólnym korytarzem. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 142,04 m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00000398/1.

Suma oszacowania wynosi 179 300,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 10-01-2020r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00000398/1 została wyłączona

18-12-2019r. godz.: 10:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00021700/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00021700/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
                                                        w dniu 18-12-2019r. o godz.10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do dłużnika: Beniamin Łatka, położonej w Golczewie, ul. Niepodległości 36, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00021700/5. Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2089r. oznaczona nr 589/7 obręb 02 o powierzchni 1,8526 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa teren jako strefa rozwoju funkcji gospodarczej składy, przemysł.
Suma oszacowania wynosi 87 072,00zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65.304,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.707,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 18-12-2019r. godz.: 10:30 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00021700/5 została wyłączona

18-12-2019r. godz.: 10:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00007672/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00007672/5 dz. nr 371/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
                                                 w dniu 18-12-2019r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Dargobądź, należącej do dłużnika: Andrzej Zych. Działka niezabudowana nr 371/4 o pow. 704m2. Symbol użytku dla działki- Bp o powierzchni 704 m2. Kształt działki regularny, korzystny, przypominający prostokąt. Teren działki o niewielkich deniwelacjach. Warunki gruntowo wodne – przeciętne. Nasłonecznienie: przeciętne. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00007672/5.
Suma oszacowania wynosi 38 600,00zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 18-12-2019r. godz.: 10:00 I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00007672/5 została wyłączona

18-12-2019r. godz.: 09:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00028372/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00028372/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
                                              w dniu 18-12-2019r. o godz.09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Drzewicy, 72-410 Golczewo, należącej do dłużników: Rafał Maciejewski i Marzena Maciejewska na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Działka nr 87/8 niezabudowana o powierzchni 3681 m2, (0,3681ha). Symbol użytku: RIVb o powierzchni 3681 m2. Kształt działki korzystny, zwarty, przypominający romb. Teren działki o niewielkich deniwelacjach. Warunki gruntowo wodne – przeciętne. Nasłonecznienie- korzystne. Dojazd drogą nieutwardzoną ok. 1200 m. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00028372/5.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 49.700,00zł.
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33.133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 18-12-2019r. godz.: 09:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00028372/5 została wyłączona

18-12-2019r. godz.: 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00023975/7

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00023975/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
                                                          w dniu 18-12-2019r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Łuskowie należącej do dłużnika: DEVAJTIS SP. Z O.O. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 175/13 o powierzchni 2004 m2. Na działce posadowiony jest budynek użytkowy w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej, w stanie surowym otwartym. Budynek niepodpiwniczony, II piętrowy. Dach- brak. Tynki zewnętrzne- brak warstwy zewnętrznej. Stolarka okienna- brak. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna brak. Powierzchnia użytkowa budynku 1409,43m2. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00023975/7.
Suma oszacowania wynosi 411.108,00zł.
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 274.072,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.110,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 18-12-2019r. godz.: 09:00 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00023975/7 została wyłączona

04-12-2019r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00017198/1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00017198/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-12-2019r. o godz.13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 108 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łuskowo 20/1, należącego do dłużników: Krystyna Sikorska, Józf Sikorski na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal położony jest na parterze w budynku 4 – lokalowym o charakterze mieszkalnym, 1 – piętrowym wybudowanym w technologii mieszanej w latach 70 – tych. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 68,59 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, pom. gospodarczego, garderoby. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00017198/1. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w wysokości 312/1000 wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 18546.

Odległość nieruchomości od Morza Bałtyckiego w linii prostej wynosi około 7 km

Suma oszacowania wynosi 66.300,00zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44.200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Komornik Sądowy

Adrian Szczęśniak

Artur Masojć

Categories: NIeruchomości | Możliwość komentowania 04-12-2019r. godz.: 13:30 II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI SZ1K/00017198/1 została wyłączona